Pečovatelské centrum Praha 7

 
Vítámevás
Basic information about Social Care Centre Prague 7 in English:

METODIK - KONZULTANT PRO PEČUJÍCÍ

Je nezávislým orgánem, který přijímá mj. i stížnosti a podněty pečujících, je nezávislý na orgánech výkonné moci i na jiných subjektech, provádí vlastní šetření a zjistí-li, že práva či zájmy pečujících a osob, o které bylo pečováno nebo je nutno pečovat, byla narušena, doporučuje dotčeným orgánům provedení nápravy v zájmu klientů. Ke každému pečujícímu či pečující rodině přistupuje individuálně na základě rozboru jejich specifické situace a potřeb.

Poskytuje součinnost při řešení nepříznivé sociální situace pečujících, poskytuje základní sociální poradenství a zprostředkovává kontakty na příslušné subjekty včetně sociálních služeb a psychologické péče.


Místo výkonu: Sociálně odlehčovací centrum Kamenická 46,
ve dnech: po, st, pá: 900 - 1100 hod
út, čt: 1300 - 1500 hod

mobil: 778 483 252

email: pecujici@pcp7.cz


"ČAJ O PÁTÉ"

Denní stacionář Tusarova 42 si Vás dovoluje pozvat na setkání rodin pečujících o blízké s Alzheimerovou nemocí

„Čaj o páté“.

Co svépomocná skupina přináší?
  • Podporu a pomoc v náročné péči.
  • Řešení krizových situací s nemocnými a rodinou.
  • Sociální poradenství pro rodiny, které pečují.
  • Pospolitost, solidaritu, zázemí.

Kdo pomáhá?
  • Pracovníci v přímé péči.
  • Sociální pracovníci


Cíl svépomocné skupiny
  • Řešení důležitých témat rodin pečujících o blízké s jakýmkoliv typem demence nebo zdravotním postižením

Termín setkání: 1. prosince 2016 od 1700 hodin


Co je Alzheimerova nemoc?

Alzheimerova nemoc je jednou z nejčastějších příčin demence, která dle statistik České Alzheimerovské společnosti, postihuje v současné době 143 tisíc Čechů. Pokud se na tato čísla podíváme podrobněji, zjistíme, že se jedná o 97 700 žen a 45 500 mužů. Toto onemocnění narůstá s věkem. Nad 65 let trpí onemocněním každý 13, nad 80 let je to pak každý pátý a nad 90 let věku je to každý druhý1.

Alzheimerova choroba je degenerativní onemocnění mozku, které se postupně rozvíjí, když se takzvané plaky a spleti nashromáždí v mozku a zabíjí mozkové buňky. Plaky vysvětluje Oskar Fischer takto : „Jedná se o útvary, které jsou tvořeny degenerativní bílkovinou beta-amyloidem a nacházejí se v mezibuněčných prostorách mozkové kůry“2. Zpravidla nejdříve plaky působí a ničí tu část mozku – hipokamp, kde se tvoří vzpomínky. Nejbližší nemocného tuto fázi nemoci vnímají jako období zapomínání, které je zpočátku občasné, ale postupně je zapomínání stále častější.

Postupně se stále více plaků a spletí šíří do různých oblastí mozku. Jsou postiženy další funkce mozku, tak jak se nemoc šíří je zasaženo centrum, kde je zpracován jazyk, člověk mívá problém najít správná slova, stává se, že si nemůže vzpomenout na jednoduchá slova a tak je nahrazuje jinými, nesprávnými a někdy naopak nerozumí slovům vyřčeným. Představte si jak byste se cítili v situaci, kdy by vás ve spánku někdo přenesl do cizího města, kde jste nikdy nebyli a hovořili na vás řečí, kterou neznáte a nerozumíte ji. Plaky dále napadají přední části mozku, kde sídlí logické myšlení aq člověk začne velmi pozvolna ztrácet schopnost řešit úlohy a má problémy s úsudkem K dalším projevům nemoci patří výrazné změny nálad, nemocní náhle, bez podnětu, mohou propuknout v pláč nebo hněv. U nemocného se projevují změny osobnosti, může být zmatený, podezíravý nebo ustrašený. V posledních fázích nemoci je narušena rovnováha a koordinace pohybu, dále je postižena ta část mozku, která reguluje dýchání a srdce.

Popsané příznaky se u nemocných mohou projevovat v různých kombinacích a pořadí, nebo se některé nemusí projevit vůbec.

Jinými slovy dochází ke změně celé osobnosti, což má vliv na společenský i pracovní život nemocného.

Postup od mírného zapomínání až po smrt je pomalý a neustálý. Probíhá v průměru 8-10 let. Nemoc nelze vyléčit, ale včasnou diagnózou, podáváním správných léků a vhodnou ošetřovatelskou péčí je možné její průběh zpomalit. Proto je nutné nepodceňovat příznaky, byť se zdají být triviální.

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky