Pečovatelské centrum Praha 7

 
Základní informaceo službě
Denní stacionář je nově otevřená sociální služba, která je poskytována podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je registrována pod identifikátorem: 7457965.

Jaké je naše poslání?

Posláním služby je poskytovat během dne v bezpečném prostředí individuální podporu a pomoc lidem, u kterých by při samostatném pobytu doma hrozilo ohrožení nebo sociální vyloučení.

Co je cílem naší služby?

Základním cílem naší služby je především naplňovat její poslání a dále také:
 • pomoci během každého roku minimálně 20 lidem, aby díky našim službám mohli zůstat doma.

Jakých zásad při poskytování služby dbáme?

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:
 • soběstačnost – pomáháme uživateli pouze v tom, co sám nezvládne
 • motivace – motivujeme uživatele k zapojení do aktivit a činností vedoucích k udržení, nebo zlepšení, jeho schopností (např. paměti)
 • aktivizace a orientace – našim uživatelům nabízíme aktivizační činnosti, a také se je při každé činnosti snažíme orientovat v čase a prostoru
 • individualizace, zaměření služby na konkrétní potřeby, schopnosti a zvyklosti uživatele – službu přizpůsobujeme zvyklostem a potřebám našich uživatelů, včetně nabízených aktivit
 • bezpečí – dbáme na bezpečí uživatelů a vytváříme bezpečný prostor pro poskytování sociální služby
 • úcta a partnerství – ke každému uživateli se chováme s úctou a jako k sobě rovnému
 • spolehlivost – službu poskytujeme v dohodnutém čase a kvalitě
 • spolupráce s rodinou uživatele – v průběhu poskytování sociální služby také spolupracujeme s rodinou, neboť rodina je také důležitým zdrojem informací např. o zvycích uživatele.

Komu je služba určena?

Sociální služba denní stacionář je určena pro:
 • seniory
 • osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s demencí (Alzheimerovou nebo vaskulární),
které v důsledku snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nemají zabezpečeno poskytování potřebné podpory a pomoci, a jsou starší 60 let. Služba je poskytována osobám z Prahy i jejího okolí. Přednostně jsou však přijímány osoby s trvalým bydlištěm na území Prahy 7, nebo osoby, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Prahy 7

Provozní doba služby?

Služba je poskytována ve všední dny po – pá: 7:00 - 17:00 hod. Služba není poskytována o svátcích, dnech pracovního volna a víkendu.

Kapacita služby?

Naše služba má kapacitu 15 uživatelů.

Co v rámci poskytování sociální služby nabízíme?

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při použití WC.
 3. Poskytnutí stravy – oběd (případně si uživatelé mohou donést stravu svou – např. snídani, svačinu).
 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností - je zde zajišťováno především kondiční cvičení, trénování paměti, slovní hry, rébusy, křížovky, navlékání korálků, další aktivizační činností, při kterých se pracuje s různými materiály, papírem, textiliemi, vlnou, přírodními vlákninami (jedná se o příklady činností, činnosti jsou vždy zajišťovány v rámci rozpisu aktivit, který vychází ze zájmu uživatelů a uživatelé jsou o něm vždy v předstihu informováni).
  • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 6. Sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – dále viz činnost výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. trénink paměti).
 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Poskytování sociální služby

V rámci jednání se zájemcem o poskytování sociální služby je vždy dohodnuto v jaké dny/hodiny bude chtít zájemce službu využívat, v čem bude potřebovat pomoci, budou také zjišťovány jeho očekávání a cíle. Na tomto základě a v rámci poskytování sociální služby bude s uživatelem vytvořen Individuální plán, v němž budou zmíněné skutečnosti stanoveny. Poskytovatel nemá za povinnost poskytnout uživateli činnosti nebo úkony, které si je schopen uživatel učinit sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Poskytovatel je však vždy povinen uživatele při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci ji zprostředkovat.

Práva a povinnosti jak uživatele, tak poskytovatele, jsou uvedeny dále ve Smlouvě o poskytování sociální služby a ve Vnitřních pravidlech pro poskytování denního stacionáře, které je možné nalézt zde. Uživatelé sociální služby, případně další osoby, mohou na kvalitu nebo způsob poskytování služby podat stížnost; postup pro její podání, evidenci a vyřízení naleznete zde.

Pokud Vám není něco zřejmé, nebo byste chtěli více informací, je možné kontaktovat naše pracovníky (kontakty jsou zde).Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky