Pečovatelské centrum Praha 7

 
Základní informaceo službě
Denní stacionář je sociální služba, která je poskytována podle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Služba je registrována pod identifikátorem: 7457965.

Jaké je naše poslání?

Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc osobám patřícím do naší cílové skupiny tak, aby nezůstaly samy doma bez potřebné pomoci v situaci, kdy se o ně nemohou postarat blízcí během dne nebo z důvodu osamělosti. Cílem je, aby tyto osoby mohly zůstat v kontaktu se svým okolím a nebyly nuceny, vzhledem ke své situaci, využít pobytovou sociální službu.

Co je cílem naší služby?

Základním cílem naší služby je:
 • pomoci během každého roku minimálně 20 lidem, aby díky našim službám mohli zůstat doma
 • pomoci skloubit zajištění péče o osobu s pracovním životem osob, které zajišťují péči mimo využití denního stacionáře – každý rok pomoci alespoň v 10 případech

Jakých zásad při poskytování služby dbáme?

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:
 • soběstačnost – pomáháme klientovi pouze v tom, co sám již nezvládne,
 • motivace – motivujeme klienta k zapojení do aktivit a činností vedoucí k udržení nebo zlepšení, jeho schopností,
 • aktivizace a orientace – našim klientům nabízíme aktivizační činnosti, a také se je při každé činnosti snažíme orientovat v čase a prostoru,
 • individualizace, zaměření služby na konkrétní potřeby, schopnosti a zvyklosti klienta – službu přizpůsobujeme zvyklostem a potřebám našich klientů, včetně nabízených aktivit,
 • bezpečí – dbáme na bezpečí klientů a vytváříme bezpečný prostor pro poskytování sociální služby,
 • úcta a partnerství – ke každému klientovi se chováme s úctou a jako sobě rovnému,
 • spolehlivost – službu poskytujeme v dohodnutém čase a kvalitě,
 • spolupráce s rodinou klienta – v průběhu poskytování sociální služby spolupracujeme s rodinou nebo pečujícím, neboť tito lidé jsou důležitým zdrojem informací např. o zvycích klienta nebo při psaní životního příběhu.
 • Respekt k náboženskému vyznání.
 • Podpora kontaktů klienta s přirozeným prostředím.
 • Podpora sociálním poradenstvím v zájmu řešení sociálně nepříznivé situace klienta.
 • Zvyšování sebedůvěry a sebeúcty klienta.

Komu je služba určena?

Sociální služba denní stacionář je určena pro:
 • seniory
 • osoby s chronickým duševním onemocněním – osoby s demencí (Alzheimerovou nebo vaskulární),
které z důvodu osamělosti nebo snížené soběstačnosti vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, nemají zabezpečeno poskytování potřebné podpory a pomoci, a jsou starší 60 let.

Služba je poskytována osobám z Prahy a jejího okolí. Přednostně jsou přijímaní osoby s trvalým bydlištěm na území Prahy 7, nebo osoby, jejichž rodinní příslušníci mají trvalé bydliště na území Prahy 7.

Provozní doba služby?

Služba je poskytována ve všední dny po – pá: 7:00 - 17:00 hod. Služba není poskytována o svátcích, dnech pracovního volna a víkendu.

Kapacita služby?

Naše služba má kapacitu 15 klientů.

Co v rámci poskytování sociální služby nabízíme?

V DS je personál, který má certifikované kurzy a praktické znalosti v péči o lidi s Alzheimerovou demencí.

Během dne našim klientům pomáháme u různých úkonů. Mezi nejzákladnější úkony patří tyto:
 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek (nejvíce pomáháme při příchodu a odchodu klienta),
 • po domluvě s klientem nebo pečujícím přesun na lůžko nebo vozík,
 • při nástupu do denního stacionáře pomoc při prostorové orientaci v prostorách denního stacionáře i mimo něj – je možné, že již během pár dní naši pomoc již klient nepotřebuje,
 • pomoc a podpora při podávání jídla – po domluvě s klientem nebo pozorováním pomoc s podáváním jídla (asistenční úchop)
 • pomoc při úkonech osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při použití WC
V průběhu dne je klientům poskytována svačina a oběd. Jídlo je připravováno v kuchyni v 1. patře v Domě s pečovatelskou službou. Klienti si mohou nosit vlastní svačinu i oběd. Jídlo je možné si ohřát v mikrovlnné troubě.

Další součástí poskytované péče jsou aktivity běžného dne (uvaření kávy, prostření stolu, pečení), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěva cukrárny, procházky.), sociálně terapeutické činnosti (čtení denního tisku, společenské hry), vzdělávací a aktivizační činnosti (trénování paměti, kondiční cvičení na židlích, reminiscence). Další aktivity, které jsou zde nabízeny – canisterapie, taneční dopoledne, mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ, hudební dopoledne s harmonikou).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Poskytování sociální služby

V rámci jednání se zájemcem o poskytování sociální služby je vždy dohodnuto v jaké dny/hodiny bude chtít zájemce službu využívat, v čem bude potřebovat pomoci, budou také zjišťovány jeho očekávání a cíle. Na tomto základě a v rámci poskytování sociální služby bude s klientem vytvořen Individuální plán, v němž budou zmíněné skutečnosti stanoveny. Poskytovatel nemá za povinnost poskytnout klientovi činnosti nebo úkony, které si je schopen klient učinit sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Poskytovatel je však vždy povinen klienta při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci ji zprostředkovat.

Práva a povinnosti jak klienta, tak poskytovatele, jsou uvedeny dále ve Smlouvě o poskytování sociální služby a ve Vnitřních pravidlech pro poskytování denního stacionáře, které je možné nalézt zde. Klienti sociální služby, případně další osoby, mohou na kvalitu nebo způsob poskytování služby podat stížnost; postup pro její podání, evidenci a vyřízení naleznete zde.

Pokud Vám není něco zřejmé, nebo byste chtěli více informací, je možné kontaktovat naše pracovníky (kontakty jsou zde).Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky