Pečovatelské centrum Praha 7

 
Základní informaceo službě

Jaké má naše služba poslání?

Posláním Pečovatelského centra Praha 7 je prostřednictvím poskytované individuální pomoci a podpory umožnit uživatelům, kteří žijí v domácnostech a rodinách, a jsou odkázáni na pomoc jiných osob, aby mohli zůstat ve svém přirozeném prostředí a trávit svůj čas tam, kde jsou zvyklí, aniž by byla snížena kvalita jejich života.

Komu službu poskytujeme?

Seniorům, dále pak osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným postižením závislým na pomoci jiné fyzické osoby, které jsou starší 19 let. Dále rodinám s dítětem/dětmi - rodinám, kterým se současně narodilo 3 a více dětí, a to maximálně do věku 4 let těchto dětí. Podmínkou pro poskytnutí služby je nepříznivá sociální situace a že osoba pobývá na území Městské části Praha 7 (není nutné mít na Praze 7 trvalý pobyt, ale v době poskytování služby se musí osoba nacházet na území Prahy 7, například u blízkých osob).

Nepříznivá situace

Senioři (mladší i starší)

Nepříznivá situace je když:

Dojde u klienta ke snížení sociálních kontaktů v důsledku snížené mobility, když dojde ke snížení schopnosti zajistit si vlastními silami chod domácnosti a sebeobsluhy, když stoupá četnost pádů, když se významně sníží schopnost zajistit bezpečnost provozu domácnosti (např. vaření na plynu apod.). V konkrétních bodech Pečovatelská služba reaguje na potřeby klientů když:
 • si klient není schopen zajistit (připravit, uvařit, ohřát) teplý oběd
 • potřebuje klient dopomoci s podáváním jídla i pití
 • potřebuje zajistit doprovod např. k lékaři, na procházku, na úřad
 • potřebuje klient zajistit bezpečný přesun na lůžko nebo vozík
 • potřebuje klient pomoci či dopomoci s osobní hygienou včetně péče o vlasy a nehty
 • potřebuje zajistit běžný úklid
 • potřebuje klient pomoci s péčí o domácnost (praní, žehlení)
 • potřebuje klient pomoci zajistit malé i velké nákupy
 • potřebuje klient pomoci vyvenčit psa
 • potřebuje klient zajistit dopravu autem
Cíle služby:
Reagovat individuálně na jednotlivé potřeby klientů tak, aby se zachovalo či prodloužilo jejich setrvání ve vlastní domácnosti a aby se v přiměřené míře zachovaly jejich sociální kontakty.

Osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

U této cílové skupiny se v první řadě obracíme na specializovaná pracoviště a s jejich pomocí služby společně zajišťujeme. Pečovatelská služba reaguje především na nepříznivé sociální situace spojené s neschopností zajištění běžného chodu domácnosti a to:
 • v potřebě zajistit běžný úklid
 • v potřebě pomoci s péčí o domácnost (praní, žehlení)
 • v potřebě pomoci zajistit malé i velké nákupy
 • v potřebě pomoci vyvenčit psa
Dále Pečovatelská služba PCP7 reaguje na situace spojené se sníženou schopností sebeobsluhy
 • v potřebě pomoci donést jídlo a pití
 • podat jídlo a pití, pokud postižení není takového charakteru, že vyžaduje specializované dovednosti
 • v potřebě pomoci či dopomoci s osobní hygienou včetně péče o vlasy a nehty
 • v potřebě pomoci při přesunu na lůžko nebo vozík, pokud postižení není takového charakteru, že vyžaduje specializované dovednosti
Dále Pečovatelská služba PCP7 reaguje na omezení sociálních kontaktů či možností dopravy do škol a zaměstnání spojených s nemožností zajistit si dopravu.

Cíle služby:
 1. Poskytnout relevantní informace o specializovaných sociálních službách, které by mohly reagovat na potřeby jednotlivých klientů.
 2. Reagovat individuálně na potřeby klientů tak, aby se zajistil běžný chod domácnosti a vyrovnala se jejich snížená schopnost sebeobsluhy.
 3. V míře, která je možná vzhledem ke kapacitě vozového parku PCP7, zajistit dopravu, aby se zachovala možnost sociálních kontaktů, dostupnost školy či zaměstnání.
Rodiny s dítětem/dětmi, kterým se narodí současně 3 a více dětí

Nepříznivá soc. situace spočívá:
 • v nemožnosti vlastními silami zvládnout péči o domácnost (úklid, praní a žehlení), zajistit každodenně teplou stravu pro členy rodiny
 • v nedostatku času na venčení psa
 • v potřebě pomoci zajistit běžné i větší nákupy
 • v nemožnosti zajistit dopravu autem na nákupy, na vyšetření u lékaře
Cíle služby:
Podpořit rodinu ve zvládání běžného chodu domácnosti včetně zajištění teplé stravy, nákupů, venčení psa. V návaznosti na kapacitu vozového parku PCP7 zajisti dopravu na nákupy a na vyšetření u lékaře.

Co Vám v rámci naší služby můžeme poskytnout?

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC.

c) Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • dovoz nebo donáška jídla,
 • pomoc při přípravě jídla a pití,
 • příprava a podání jídla a pití.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • běžný úklid a údržba domácnosti,
 • údržba domácích spotřebičů,
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování,
 • donáška vody,
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
 • běžné nákupy a pochůzky,
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.
V rámci naší služby poskytujeme také fakultativní úkony. Jejich specifikace je uvedena v ceníku (zde).

Formy poskytování, kdy je služba poskytována?

 • terénní je poskytována od pondělí do neděle v čase: 7:30 – 19:30
 • ambulantní je poskytována v tzv. střediscích osobní hygieny.

Středisko osobní hygieny

Střediska osobní hygieny se nacházejí v Domě pro seniory Tusarova 42 a v Domě s pečovatelskou službou v ul. U Studánky 15. V těchto střediscích probíhá celková hygiena těla včetně mytí vlasů a další fakultativní služby.

Střediska osobní hygieny mohou využívat osoby, kterým je naše služba určena, a které nemají ve svých domácnostech dostatečné podmínky pro zajištění úkonů osobní hygieny.

Středisko osobní hygieny - provozní podmínky:

 • klienty, kteří nejsou schopni se dopravit sami, můžeme dopravit vozidly organizace
 • klasickou koupel je možno provést ve vaně nebo ve sprchovém koutě s pomocí sedačky
 • klient si může donést vlastní toaletní potřeby včetně ručníků, nebo může použít vybavení SOH
 • po dohodě je možno jako fakultativní činnost provést pedikúru i rekondiční masáže

Středisko osobní hygieny je provozováno v:

 • SOH – Tusarova 42, Praha 7, tel: 220 580 206
  provozní doba: po – pá 8.00 – 15.00 (na objednání)

 • SOH – U Studánky 15, Praha 7, tel: 220 374 937
  provozní doba: středa 8.00 – 15.00 (na objednání)

Na základě jakých zásad (principů) pracujeme?

 • Respekt k uživateli,
 • respekt k jeho přáním, potřebám, zvykům, rituálům, osobnosti a zvláštnostem,
 • přizpůsobení se věku, možnostem a schopnostem uživatele – v tempu a způsobech komunikace,
 • podpora soběstačnosti uživatele,
 • respekt k individualitám uživatele a přizpůsobení způsobu služby osobnosti uživatele,
 • spolupráce s rodinou uživatele,
 • rovný přístup a respekt přání vyplývajících z odlišných kulturních zvyklostí,
 • respekt k náboženskému vyznání,
 • podpora udržení schopností a dovedností uživatele,
 • podpora kontaktů uživatele s přirozeným prostředím,
 • spolehlivost (v dohodnutém čase, v kvalitě služby),
 • podpora sociálním poradenstvím v zájmu řešení sociálně nepříznivé situace uživatele,
 • zvyšování sebedůvěry a sebeúcty uživatele.

Kapacita služby

U terénní formy poskytování je kapacita 700 klientů a u ambulantní 65 klientů.

Cíle naší služby:

 • Umožnit osobám z naší cílové skupiny, které již potřebují pomoc, zůstat ve svém přirozeném prostředí,
 • předcházet situaci, kdy musí vyhledat službu pobytovou,
 • poskytnout osobám, které tvoří cílovou skupinu uživatelů, služby a takovou míru pomoci a podpory, aby byla udržena kvalita jejich života.

Poskytování sociální služby

Na počátku poskytování sociální služby je stanoven uživateli tzv. klíčový pracovník. Klíčový pracovník s uživatelem vypracovává a pravidelně upravuje a vyhodnocuje individuální plán, kterým se stanoví osobní cíle uživatele. Uživatel v průběhu poskytování sociální služby může požádat o změnu šíře využívaných činností, které jsou mu zajišťovány. Poskytovatel nemá za povinnost zajistit uživateli činnosti nebo úkony, které si je schopen uživatel učinit sám nebo prostřednictvím běžně dostupné služby. Poskytovatel je však vždy povinen uživatele při naplnění dané činnosti podpořit či mu pomoci ji zprostředkovat.

Práva a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny dále ve Smlouvě o poskytování sociální služby a Vnitřních pravidlech pro poskytování pečovatelské služby, které je možné nalézt zde. Uživatelé sociální služby, případně další osoby, mohou na kvalitu nebo způsob poskytování služby podat stížnost; postup pro její podání, evidenci a vyřízení naleznete zde.

Sociální službu poskytujeme také v Domech s pečovatelskou službou (bytech zvláštního určení). Více informací naleznete zde.

Pokud Vám není něco zřejmé, nebo byste chtěli více informací, je možné kontaktovat naše koordinátorky (kontakty jsou zde).Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky