Pečovatelské centrum Praha 7

 
ProjektOPPAProfesionalizace zaměstnanců Pečovatelského centra Praha 7

V období od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014 probíhal v Pečovatelském centru Praha 7 projekt v rámci Operačního programu Praha adaptabilita, za podpory Evropského sociálního fondu, na podporu profesionalizace zaměstnanců.

Podstatou projektu bylo nastavení komplexního systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. Toto vzdělávání umožnilo pracovníkům prohloubení základních psychosociálních a komunikačních dovedností tak, aby nevznikaly nežádoucí stereotypy při jednání s uživateli sociálních služeb a jejich rodinnými příslušníky.

V rámci projektu bylo realizováno 5 klíčových aktivit.

Klíčová aktivita 01 – Příprava podmínek pro interní vzdělávání v rámci organizace
- představovala úvodní fázi realizace projektu. Tato aktivita probíhala v období od 1. 6. do 30. 9. 2012. V rámci této aktivity proběhly následující činnosti:

 1. tisk studijních materiálů
 2. nákup zařízení pro vybavení školící místnosti
 3. zajištění dodavatele pro kurz měkkých dovedností
 4. zajištění dodavatele pro kurz práce s PC
 5. výběr lektorů pro kurz anglického jazyka a standardů kvality
 6. nákup výukových materiálů – učebnice anglického jazyka.

Klíčová aktivita 02 – E-learning – vytvoření vzdělávacího kurzu
Tato klíčová aktivita probíhala od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2014. V rámci této aktivity byl vytvořen e-learningový program, který doplňoval klíčovou aktivitu 04 – Výuka standardů kvality. Současně se stal samostatným kurzem, který je možné využívat i po ukončení realizace projektu.

Klíčová aktivita 03 – Vzdělávání zaměstnanců – obecné dovednosti
V rámci této aktivity proběhly 3 samostatné kurzy:

 1. Kurz anglického jazyka
 2. Kurz práce s PC
 3. Kurzy měkkých dovedností

1) Kurz anglického jazyka – realizace tohoto kurzu probíhala od 1. 9. 2012 – 31. 8. 2014. Kurz byl zajišťován interním lektorem. Obsahem kurzu byla všeobecná angličtina doplněná o odbornou angličtinu z oblasti sociálních služeb. V průběhu kurzu účastníci prošli s lektorem celou učebnici s názvem Angličtina pro samouky a věčné začátečníky.

Účastnici byly rozděleny do 6 skupin po 5 účastnících. Každý týden probíhalo 6 1,5 hodinových lekcí.

2) Kurz práce s PC – realizace tohoto kurzu probíhala od 4. 9. 2012 do 20. 11. 2012. Kurzu se zúčastnilo 48 účastníků. Ti byli rozděleni do 4 skupin po 12 osobách. Kurz byl zajišťován dodavatelským způsobem a probíhal mimo prostory organizace. Kurz byl rozdělen do 3 vzdělávacích modulů:

 1. Základ práce na PC – práce se soubory, kopírování, přejmenování souborů, používání externích paměťových médií apod.
 2. Základy používání internetu – práce s internetovými prohlížeči, vyhledávání informací, práce s e-mailem apod.

3) Kurz měkkých dovedností – realizace tohoto kurzu probíhala od 5. 9. 2012 – 23. 1. 2013. Kurzu se zúčastnilo 36 účastníků. Účastníci byly rozděleni do 4 skupin po 9 osobách.

V rámci kurzu byla proškolena následující témata:

 1. řešení sporů a mediace
 2. asertivní jednání – udržení vlastních hranic a sebeprosazení
 3. zvládání krizových situací
 4. týmová spolupráce
 5. efektivní komunikace a prezentační dovednosti

Klíčová aktivita 04 – Vzdělávání zaměstnanců – odborné dovednosti
Tato klíčová aktivita byla realizována od 1. 10. 2012 do 31. 8. 2014
Obsahem této klíčové aktivity byla pravidelná výuka standardů kvality sociálních služeb. Ta probíhala ve formě 6 hodinových seminářů, které se konali každý měsíc. Bylo naplánováno 15 různých typů seminářů dle 15 různých studijních témat - standardů kvality sociálních služeb:

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociálních služeb
 7. Stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb
 8. Návaznost na vnější zdroje
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
 10. Profesní rozvoj pracovníků
 11. Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby
 12. Informovanost o poskytované sociální službě
 13. Prostředí a podmínky
 14. Nouzové a havarijní situace
 15. Zvyšování kvality poskytované služby
Této aktivity se účastnili všichni zaměstnanci, kteří spadají do cílové skupiny projektu. Kurzy byly vedeny interním lektorem a probíhaly ve vlastní školicí místnosti. Účastníci byly rozděleny do 5 skupin po 12 osobách. Výuka probíhala v 6 hodinových blocích a to vždy jednou měsíčně. Prvních 8 témat bylo rozděleno pro jejich náročnost vždy do dvou výukových bloků. Zbylých 7 témat bylo proškolováno vždy v rámci jednoho výukového bloku.

Klíčová aktivita 05 – Řízení, koordinace a hodnocení projektu
Tato klíčová aktivita byla realizována od 1. 6. 2012 do 31. 8. 2014.
Aktivita zahrnovala následující činnosti:

 1. řízení a koordinace realizace jednotlivých aktivit, s důrazem na koordinaci vzdělávacích aktivit, které představovaly nosnou část projektu
 2. zpracovávání monitorovacích zpráv - komunikace s řídícím orgánem
 3. finanční řízení projektu - vedení rozpočtu projektu, kontrola čerpání finančních prostředků v rámci projektu,
 4. kompletace podkladů pro finanční část monitorovacích zpráv, vypracování finanční části zpráv včetně žádostí o platbu
 5. závěrečné vyhodnocení projektu - v rámci této aktivity se uskutečnilo celkové vyhodnocení realizace projektu. To proběhlo ve formě dotazníkových šetření (vždy po skončení kurzu vyplnili účastníci kurzu anonymní dotazník, kde ohodnotili obsahovou náplň kurzu, práci lektora, celkové organizační zajištění, vhodnost časového rozvržení kurzů atd.).

Dosažené cíle projektu:
Projekt Realizace systému profesního vzdělávání v Pečovatelském centru Praha 7 byl koncipován pro cílovou skupinu: zaměstnanci s nižším než středoškolským vzděláním, příp. zaměstnanci starší 50 let. Tato cílová skupina je nejvíce ohrožena na trhu práce. Cílem projektu bylo zvýšit profesní mobilitu a adaptabilitu zaměstnanců.

V průběhu realizace projektu jsme dosáhli těchto cílů:

 1. Byla vybavena školicí místnost. Tato místnost se bude používat i nadále pro školicí aktivity organizace. Sociální služby jsou specifickým odvětvím, ve kterém je nezbytné neustále vzdělávat pracovníky – to je dáno i zákonem č. 108/2006 Sb.
 2. Byly vytvořeny studijní materiály pro odborné vzdělávání zaměstnanců PCP7. V rámci tohoto cíle jsme vytvořili studijní příručku pro výuku standardů kvality, která je k dispozici i nově příchozím zaměstnancům. Dále byly vytvořeny materiály pro výuku dovedností na PC – materiály jsou rovněž k dispozici.
 3. Byl vytvořen e-learningový kurz standardů kvality. Kurz je zpřístupněn všem zaměstnancům organizace. Tento kurz má prohloubit znalosti zaměstnanců v oblasti standardů kvality v sociálních službách.
 4. Proškolení zaměstnanců PCP7. V době, kdy organizace žádala o podporu svého projektu, spadalo do cílové skupiny 62 zaměstnanců. Jelikož je organizace živým organismem, tak v průběhu projektu několik zaměstnanců (15) odešlo. Přišli však zaměstnanci noví, kteří byli do projektu zapojováni. Celkem jsme proškolili 68 zaměstnanců, z toho úspěšně podpořených vykazujeme 53.
DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Klikněte na ikonku pro vytištění této stránky