724 973 411 | sekretariat@pcp7.cz

informace o ochraně oznamovatelů

Ochrana oznamovatele Pečovatelského centra Praha 7. 

Vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) a ze zákona ČR č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který evropský právní předpis zpracovává.

Tato informace slouží k zajištění informační povinnosti pro všechny oprávněné oznamovatele dle výše uvedených legislativních předpisů.

Cílem Směrnice je poskytnout právní ochranu osobám, které informují o poškození veřejného zájmu, o kterém se dozví v zaměstnání nebo v souvislosti s ním.

Oznamovatel je jakákoli fyzická osoba v pracovním či obdobném (dobrovolník, stážista, pravidelný dodavatel, apod.) vztahu vůči PCP7.

Oznamovatel je oprávněn oznámit jednání pouze ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Oznamovatel může oznámení od 1. 8. 2023 podat libovolným způsobem osobně, telefonicky nebo písemně listinnou formou nebo elektronicky tzv. příslušné osobě pro PCP7. Přístup k oznámením má pouze příslušná osoba. Příslušná osoba je povinna zachovat mlčenlivost (viz níže) o totožnosti oznamovatele.

Příslušnou osobou pro PCP7 je advokát Mgr. Ondřej Kehar.

Oznámení lze podat:

  • telefonicky na tel: +420 604 973 329
  • písemně elektronicky přes e-mailovou adresu: oznameni@akkehar.cz
  • písemně elektronicky přes datovou schránku: IDDS 8rke8cs
  • písemně listinnou formou: Železná 109, 266 01 Beroun
  • osobně: po předchozí domluvě na shora uvedených kontaktech.

Další možností je podat oznámení na Ministerstvo spravedlnosti ČR (dále také jen jako „ministerstvo“) Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

  • telefonicky na tel: 221 997 840
  • písemně elektronicky přes e-mailovou adresu: oznamovatel@msp.justice.cz
  • prostřednictvím webového formuláře na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
  • písemně listinnou formou: Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Je na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí.

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele/ky; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele/ky jsou pravdivé. Doporučujeme uvést i další kontaktní údaje, aby pověřená osoba mohla případně oznamovatele/ku kontaktovat k doplnění potřebných informací. Pokud oznámení neobsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele/ky, náleží oznamovateli/ce a chráněným osobám (viz níže) ochrana podle zákona o ochraně oznamovatelů/lek a jiných právních předpisů od okamžiku, kdy jejich totožnost vyjde najevo tomu, kdo je může vystavit odvetnému opatření.

Informace o postupu

Do 7 kalendářních dnů od podání oznámení musí oznamovatel/ka obdržet potvrzení o tom, že oznámení bylo přijato, a nejpozději do 30 dnů od přijetí oznámení by oznamovatel/ka měl/a obdržet vyrozumění o tom, jakým způsobem bylo oznámení posouzeno. Lhůta na prošetření může být ve složitých případech dvakrát prodloužena o 30 dnů (celkem tedy na 90 dnů).