220 874 601 | sekretariat@pcp7.cz

NAŠE POSLÁNÍ, CÍLE A ZÁSADY

Posláním pečovatelské služby je poskytování individuální podpory tam, kde jsou klienti odkázáni na pomoc druhých. Způsobem, který zachovává kvalitu jejich života. Tak, aby nemuseli vyhledávat pobytovou službu.

Cíl služby představuje pomoc našim klientům tak, aby mohli zůstat doma ve svém přirozeném prostředí.

Při poskytování sociální služby se řídíme 11 zásadami:

 • Respekt k uživateli, jeho přáním, potřebám, zvykům, rituálům, osobnosti a zvláštnostem,
 • přizpůsobení se věku, možnostem a schopnostem,
 • podpora soběstačnosti,
 • spolupráce s rodinou klienta,
 • rovný přístup a respekt přání, která vyplývají z odlišných kulturních zvyklostí,
 • respekt k náboženskému vyznání,
 • podpora udržení schopností a dovedností,
 • podpora kontaktů uživatele s přirozeným prostředím,
 • spolehlivost (vykonání služby v dohodnutém čase, v co nejvyšší kvalitě),
 • podpora pro řešení sociálně nepříznivé situace uživatele,
 • zvyšování sebedůvěry a sebeúcty.